Skip links

سیستم های فیـلتـر

سیستم های فیلتر به دو گروه طبقه بندی می شوند: فیلتر پانل و شعاعی.

آنها به طور خاص در صنعت خودرو و تولید فیلترهای هوا و روغن استفاده می شوند.

با توجه به رنگ درخواست شده، آنها می توانند نارنجی، سیاه و یا رنگ طبیعی باشند.

محدوده های استفاده

بیشتر در بخش مبلمان و خودروسازی مورد...

سیستم های فوم نرم

سیستم های فیلتر به دو...

سیستم های فیـلتـر

آنها سیستم های با چگالی...

سیستم های اینـتگرال

فوم های ویسکوالاستیک، که به عنوان...

سیستم های ویسـکوالاسـتیک