Skip links

سیستم های دمپایی

در این سیستم ها با در نظر گرفتن حجم بالای تولید، هزینه و بازدهی تولید بـیشتر مـد نظر قرار می گیرد.

سیستم های دمپایی کیم فوت در این مصرف برای دستیابی به چگالی کمتر و تولید سریعتر از پلیول مناسب، بسته کاتالیست و پرِی پلیمرفرموله استفاده می نماید.

# Brochure DOWNLOAD
1 KIMfoot® Slipper Systems DOWNLOAD (1.2 MB)

محدوده های استفاده

در این سیستم ها با در نظر...

سیستم های دمپایی

پاسخ گویی به نیاز مشتری با در...

سیستم های زیره کفش

در سیستم های پلی اورتان...

سیستم های کـفش های ایمنی

در نظر گرفتن انعطاف پذیری بالا چکمه های...

سیستم های تولید چکـمه