Skip links

سیستم های ویسـکوالاسـتیک

فوم های ویسکوالاستیک، که به عنوان “مموری فوم ” نیز از آن یاد می شود، پس از فشرده شدن با یک نیروی خاص، به آرامی باز می گردد و شکل اولیه خود را می گیرید. اگر روی فوم ویسکوالاستیک شیء سنگینی گذاشته شود، فوم کم کم شکل آن شیء را بخود می گیرد.

فوم ویسکوالاستیک به دو دسته پنوماتیک (ویسکوالاستیک فیزیکی pVE) و ویسکوالاستیک شیمیایی (CVE) طبقه بندی می شوند.

در فوم های ویسکـوالاستیک فیزیکی، خاصیت ویسکوالاستیک از ساختار پر منفذ و خواص فیزیکی مواد سرچشمه می گیرد. آنها مستقل از دمای محیط اطراف هستند. آنها دارای بافت دائمی و مدت زمان بازگشت نسبتا بالایی دارند.
در فوم های ویسکـوالاستیک شیمیایی، خاصیت ویسکوالاستیک از دمای انتقال شیشه ای مواد حاصل می شود. آنها وابسته به دمای محیط اطراف هستند. ساختار سلول باز آن به فوم اجازه می دهد تا نفس بکشد و رطوبت داخلی را از بین ببرد.

محدوده های استفاده

بیشتر در بخش مبلمان و خودروسازی مورد...

سیستم های فوم نرم

سیستم های فیلتر به دو...

سیستم های فیـلتـر

آنها سیستم های با چگالی...

سیستم های اینـتگرال

فوم های ویسکوالاستیک، که به عنوان...

سیستم های ویسـکوالاسـتیک