Skip links

سیاست نیروی انسانی مـا

اساسی ترین هدف ما بعنوان نیروی انسانی کیمپوردستیابی به اهداف اصلی شرکت و اطمینان از پایداری عملکرد با استخدام کارمندان واجد شرایط و کمک به شرایط توسعه و کار است که در آن کارکنان می توانند توان بالقوه خود را در بالاترین سطح مطابق با فرهنگ و ارزش های شرکت عملی کنند.

در این راستا، سیستم های مدیریت منابع انسانی ما به طور مداوم بررسی و به روز رسانی می شوند.