Skip links

سیاست کاری ما

سیاست های سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتی ما، فعالیت هایمان را به شرح زیرمدیریت می کند:

– بهبودی مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس نیازاستاندارد ISO 27001.

– اعمال کلیه مفاد قراردادها و موضوعات قانونی مرتبط با امنیت اطلاعاتی.

– مدیریت سیستماتیک ریسکهای وارده به پروتکل فناوری اطلاعات

– ارائه آموزش هایی برای بهبود مهارت های فنی و رفتاری در راستای افزایش آگاهی از امنیت اطلاعات

– پیروی از تحولات و فن آوری های به روز در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان و جلب رضایت هـر چه بیـشـتر آنان.

– بهره وری از منابع بصورت مؤثر و کارآمد.

– بررسی مستمرفرآیندهای کاری و مهم شمردن عوامل و فعالیت های پیشگیری کننـده.

– اجرای سیاست های بدون نقص برای خدمات ما در کل سازمان، ایجاد چشم انداز کیفی مشترک با کارکنان و نظارت بر آموزش و توسعه آنان

– رساندن ارتباطات داخلی شرکت به بالاترین سطح ممکن.

– تبدیل شدن به رهبر صنعت در حوزه تولید، فروش، کیفیت و تحقیق و توسعه به روز رسانی مداوم سیستم مدیریت کیفیت و نگهداری آن در سطح بالایی از استاندارد