Skip links

پلیول ها

این محصولات پلی استر یا پلی اتر پلیول هستند که می توانند برای توسعه سیستم های مختلف پلیول مانند کفش، فوم، فوم سخت استفاده شوند.

آنها می توانند بسته به خواص درخواست شده از نظر ویسکوزیته، ارزش هیدروکسیل، عملکرد و وزن مولکولی متفاوت باشند.

پلی اتر پلیول به دست آمده توسط واکنش مولکول های آغازین مختلف با PO و / یا EO موجود هستند.

پلی استر پلیول حاصل از واکنش مولکول های آغازین مختلف مانند آدیپیک و فتالیک با گلیکول ها مانند دی اتیلن گلیکول، مونو اتیلن گلیکول و بوتانیدیول در تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

محدوده های استفاده

این محصولات پلی استر یا پلی اتر پلیول...

پلیول ها