Skip links

Politikalarımız

Kimpur, tüm faaliyetlerinde bilgi sürekliliğini sağlamak ve bilgi güvenliliğinin ihlaline yol açacak tüm tehditleri engellemek misyonu ile ilerlemektedir.

Misyonumuz doğrultusunda;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi güvenliği ve KVKK ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • İlgili taraflara bilgi güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapmayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
 • Şirketin sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili uyumluluğun sağlanmasını,
 • Şirket imajı ve güvenilirliğinin korunmasını,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte yönetmek için tüm gücümüzle çalışmayı taahhüt ederiz.

Kimpur, etkin bir kalite yönetim sistemi uygulayarak ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye odaklanmaktadır.

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, yüksek kalitede karşılayabilmek ve memnuniyetini artırabilmek amacıyla sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası standartları takip etmeyi ve yönetim sistemimizi bu yönde güncel tutmayı,
 • Sektörümüzde Ar-Ge, üretim, satış, ürün ve hizmet kalitesinde, lider ve takip edilen firma olmayı,
 • Kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı,
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkimizin farkında olarak etki alanımıza olumlu katkı sağlayacak sürdürülebilirlik çalışmalarıyla paydaşlarımızın memnuniyetini artırmayı
 • Risk ve fırsat yönetimi bakış açısını tüm iş süreçlerimize uyarlamayı,
 • Tüm organizasyonumuzda, ortak kalite bakış açısı kazandırmak için taşeron, işçilerimiz dahil tüm çalışanlarımıza farkındalık kazandırmayı, eğitimler vermeyi ve bunun şirket kültürümüzün bir parçası haline getirmeyi,
 • Tedarikçilerimizle iş birliği yaparak ve karşılıklı fayda sağlayarak birlikte gelişmeyi,
 • İş süreçlerimizi sürekli gözden geçirip geliştirerek ürün ve hizmetlerimizde sıfır hatayı hedefleyerek çalışmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek, sahip olduğumuz yüksek kalite anlayış ve standardını korumayı,

taahhüt ederiz.

Kimpur, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutar; iş sağlığı ve güvenliğinin taşeron işçileri dahil, tüm çalışanları tarafından içselleştirilerek kurum kültürünün ve çalışan hayatının bir parçası haline getirmeyi hedefler. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı amacıyla hareket eder.

Bu anlayışla;

 • Faaliyetleri ile ilgili yasal yükümlülükleri ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Sistem çalışmaları kapsamında çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Proaktif yaklaşımla çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini, risklerini ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve fabrika ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmayı, düzenli eğitimler vermeyi,
 • Toplumun İş Güvenliği ve Sağlığı bilincini artırmak için sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanan yaralanmaları ve sağlık problemlerini önlemeyi, teknolojiyi de kullanarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

taahhüt ederiz.

Kimpur, enerjiyi verimli kullanmayı, tüketimini azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ederek daha sürdürülebilir bir dünya için katkı vermeyi önemsemektedir.

Misyonumuz doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizle ilgili enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığının sağlanması,
 • Enerji performansını olumlu etkileyen mal, hizmet, çözüm ve tasarımların seçimini, bakım çalışmalarını desteklemeyi,
 • Enerji zincirinin her aşamasında sürdürülebilir kalkınma adına sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimsel etkileri dikkate almayı,
 • Elektrik tüketimimizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji payını artırmayı,
 • Taşeronlarımız dahil olmak üzere tüm çalışanlarımıza, enerji verimliliği, tasarrufu, iklim değişikliği alanlarında farkındalıklarını artırmayı, eğitimler ile desteklemeyi, ilgili faaliyetlerde yer almalarını sağlamayı,
 • Enerji politikası, sistem ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi amaçlamayı

taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Kimpur, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma ve çevreyi koruma misyonu ile çalışır.

Misyonumuz doğrultusunda;

 • Çevre Yönetim Sisteminin şartlarını ve faaliyetlerimiz ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmayı, çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • İklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak adına sera gazı emisyonlarımızı sınırlandırarak karbon ayak izimizi düşürmeyi,
 • Başta enerji, su ve ham maddeler olmak üzere; tüm kaynakları verimli kullanmayı,
 • Döngüsel ekonomiyi destekleyerek sıfır atık oluşturmaya özen göstermeyi,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı, tekrar kullanmayı, geri dönüşümü/geri kazanımı sağlayacak teknolojileri kullanmayı; kirliliği önlemeyi,
 • Tehlikeli atıkların ithalat ve ihracatı konusunda Basel Sözleşmesi’ne uygun davranmayı,
 • Çalışan ve taşeronlarımızın sağlığına olumsuz etki yaratmaması amacıyla gürültü kirliliğini önlemeyi,
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere paydaşlarımızın çevre bilincini oluşturmayı ve bu konuda bilgilendirip farkındalığını arttırmayı,
 • Çevre risk ve fırsatlarını değerlendirerek gerekli aksiyonları almayı,
 • Daha sürdürülebilir bir yaşam için kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,
 • Topluma fayda sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübelerimizi toplum ile paylaşmayı,

taahhüt ederiz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Kimteks Poliüretan A.Ş’de Çevre Yönetim Sistemi faaliyet kapsamı Poliüretan Sistemleri ve Hammaddeleri; araştırma, geliştirme, yönetim, satış, dış ticaret, lojistik, depolama, mali işler, yönetim ve idari organizasyon, gümrükleme faaliyetleri ile ilişkin işlemlerini ve bunlara bağlı yönetim ve hizmet sunumlarını kapsamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında ilgili iç, dış unsurlar ve ilgili tarafların beklentileri ele alınmaktadır.

 • Emniyet evleri mahallesi, eski büyükdere caddesi, Sapphire Plaza adresinde üst yönetim, satın alma, dış ticaret, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans muhasebe;
 • Gebze plastikçiler organize sanayi bölgesi 7. cadde adresinde planlama, üretim, Arge, kalite güvence, kalite kontrol, lojistik, bakım faaliyetleri yürütülmektedir.

    

Kimpur, sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimsel etkimizin bilinciyle hareket ediyor, paydaş ilişkilerimizde daima etik, şeffaf ve sorumluluk sahibi davranmayı teşvik eder. Tüm konularda olduğu gibi, sürdürülebilirlik alanındaki yönetim ve performansımızdan sorumlu en üst düzey yönetişim organımız yönetim kurulumuz olup, bu sorumluluğunu Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yerine getirir.

Kurum kültürümüz doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizi tâbi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve elimizde bulundurduğumuz sertifika ve standartlara uyumlu yürütmeyi,
 • Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularında risk ve fırsatların etkin bir şekilde değerlendirmeyi,
 • Kurumsal yönetimin; şeffaflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmeyi,
 • Evrensel insan hakları bildirgesi temel olmak üzere, insan ve çalışan haklarına, etik ilkelere uyumlu faaliyet göstermeyi; her türlü ayrımcılığı engellemeye yönelik tedbirler almayı,
 • Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkesine bağlı kalarak; tüm paydaş ilişkilerimizde, dil, din, ırk, uyruk, renk, vatandaşlık, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, inanç, mezhep, engellilik durumu, askerlik durumu, hamilelik, medeni hal ve benzeri durumlarda ayrım yapmamayı,
 • Taşeron işçiler dahil olmak üzere, tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmayı,
 • Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme hak ve özgürlüklerine saygı duymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm tedarik zincirimiz boyunca yukarıdaki maddelerde yer alan konulara uyulmasını sağlamayı ve önemsemeyi, paydaşlarımızın da söz konusu değerlere uymasını hedeflemeyi,
 • Adil, dürüst, tarafsız sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmayı,
 • Tüm unsurları ile sürdürülebilir kalkınmayı ve döngüsel ekonomiyi desteklemeyi,
 • En iyi uygulama örnekleriyle kurumsal gelişimi destekleyerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve tercih edilen bir iş yeri olmayı,
 • Yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlayarak sürdürebilirlik gelişimini desteklemeyi,
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına her yıl kaynak ayırmayı,
 • İnovasyon ve kurumsal girişimciliği şirket kültürü olarak benimsemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi ve politikamızı gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirilmeyi,
 • Çalışanlarımızın işe alım, performans değerlendirme, kariyer planlaması, terfi ve eğitim süreçlerinde adil bir şekilde davranmayı,
 • Bilgi yönetimini etkin bir şekilde ve yükümlülüklerimize uygun bir biçimde sağlamayı,
 • İklim değişikliğinin engellenmesine destek olmayı, bu doğrultuda adımlar atmayı hedefler oluşturmayı,
 • Çevre ve enerji performansımızı sürekli geliştirerek çevresel ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Çevre stratejilerimiz ve faaliyetlerimizde biyoçeşitlilik ve ekosistemi dikkate almayı,
 • Çevre dostu, güvenli ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmeyi,
 • Başta enerji, su ve ham maddeler olmak üzere; tüm kaynakları verimli kullanmayı, yenilebilir enerji kullanmayı,
 • Döngüsel ekonomiyi destekleyerek sıfır atık oluşturmaya özen göstermeyi,
 • Zararlı kimyasalların kullanımı, atık su deşarjı konularında mevzuatlara uygun şekilde davranmayı,

taahhüt ederiz.

 

Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen kimpuretik, beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu değerleri çok yönlü ve net bir çerçeveye alıyor.

Amacımız elbette etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımak ve saygı içeren bir ortam oluşturmak; ancak bununla bitmiyor. Ayrıca bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımanın, kurumsal bir yurttaş olarak görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu değerlere ulaşmamızda, kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamak, bütün bu uygulamalarımızla sektörümüzde parlamak ve kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

DEĞERLERİMİZİ UYGULAMA

İNSANLAR

 • İş Yerinde Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Saygı
 • Çalışan Politikası
 • İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik
 • İş Yerinde Madde Bağımlılığı
 • İş Yerinde Şiddet

İŞ

 • Çıkar Çatışmaları
 • İş Dışındaki Çıkarlar
 • Şirket Dışında Çalışma
 • Konferanslarda Konuşma
 • Akrabalar, Arkadaşlar ve Kişisel İlişkiler
 • Hediyeler ve Eğlence Etkinlikleri
 • Devlet Yetkilileri
 • İş Kayıtları ve Finansal Kayıtlar
 • Şirket Kaynaklarının ve Bilgilerinin Kullanımı ve Korunması
 • Fikri Mülkiyet
 • Bilişim Teknolojisi
 • Tescilli Bilgiler ve Kayıt Yönetimi
 • Hizmet sağlayıcısı olarak Kimpur
 • Veri Gizliliği
 • Şirket İçi Bilgiler ve Ticareti
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Rekabet
 • Antitröst ve Rekabet
 • Rekabete Yönelik Bilgilerin Toplanması
 • Ticari Denetimler

YURTTAŞLIK

 • Sürdürülebilirlik Standardını belirleme
 • Kurumsal Yurttaşlık
 • Hayır Amaçlı Faaliyetler ve Gönüllülük
 • Siyasi Faaliyetler ve Katkılar
 • Kamuyla İletişim
 • Sosyal Medya

KURALLARIN YÖNETİMİ

Kimpur ile yaşanan bir ihlal durumu veya endişeyi paylaşmak için, Kimpur Etik Formuna girilen bildirimler, yetkin bir iletişim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınır. Bildirimi yapan kişi veya kişilere dair herhangi bir kişisel bilgi istenmemektedir.

Kimpur Etik Bildiri Formu ile bağlantı kurmak için tıklayınız.

Kimpur Etik Kurallar Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız. 

Kimpur, insana ve çalışanlarına duyduğu saygının bir ifadesi olarak, sosyal sorumluluk standartları kapsamında; aşağıda yer alan ilkeleri uygulamayı taahhüt eder.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
Çocuk ve genç işçiliğinin kullanılmasında yer almayacak veya kullanılmasını
desteklemeyecek, 18 yaşın altında işçi çalıştırmayacaktır.

Zorla Çalıştırma veya Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmanın kullanılmasında yer almayacak veya kullanılmasını desteklemeyecek, tüm çalışanlarını gönüllülük esasına göre çalıştıracaktır.
Hiçbir şekilde insan kaçakçılığında yer almayacak veya desteklemeyecektir.

Sağlık ve Güvenlik Koşullarının Sağlanması

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsenerek tüm çalışanların iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarına katılımı desteklenecek; çalışanların genel sağlığı ön planda tutularak sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturulacaktır.

Yeni, hamile veya emziren annelerin sağlık ve güvenliğine yönelik risklerin
giderilmesi veya azaltılması sağlanacaktır.

İşle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmaya, riskleri azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.

Ayrımcılığın önlenmesi
İşe alımda, ödemede, eğitime erişimde, terfide, iş feshinde, emekliye ayrılmada veya çalışanlar arasında; ırka, ten rengine, uyruğa, ulusal veya bölgesel veya etnik kökene, sosyal sınıfa, vatandaşlığa, inanca , engellilik durumuna, cinsiyete, cinsel eğilime, aile sorumluluklarına, medeni duruma, siyasi ve felsefi görüşe, mezhebe, yaşa, askerlik durumuna, hamileliğe, dernek üyeliği ya da kuruculuğu, ayrımcılığa yol açabilecek başka şarta dayanarak ayrımcılık yapmayacak veya ayrımcılığı desteklemeyecektir.

Firmamıza ait hiçbir mahalde tehdit edici, kötüleyici, istismar edici, fiziksel temas da dahil hiçbir davranışa izin vermeyecektir.

Disiplin Uygulamaları ve Kötü Muamele/Tacizin Önlenmesi
Çalışanlarımıza insan onuruna yaraşır şekilde ve saygıyla davranacaktır. Firmamız, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel şiddetin kullanılmasında veya personelin sözlü taciz edilmesinde yer almayacak veya bunları desteklemeyecektir. Kötü veya insanlık dışı muameleye izin verilmeyecektir.

Ücret ve Ödemeler
Personelin kanunlar ile belirlenmiş asgari ücret hakkına saygı duyacak ve fazla çalışma ödemelerini yapacaktır. Maaşlar personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bir miktar ihtiyari harcanabilir gelir sağlamasına yeterli olacaktır.
Disiplin amaçlarıyla maaşlardan kesintiler yapmayacaktır.

Tedarikçilerle ilişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirecek, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izleyecek ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltecektir.

Yönetim Sistemi

 • Tüm faaliyetlerini uluslararası sosyal sorumluluk standartlarına uygun yönetecektir.
 • ILO Sözleşmelerine ve ülkenin Yasal gerekliliklerine uyacaktır.
 • Sosyal Performans Ekibi kuracak ve uygulamalar düzenli olarak izlenecektir.
 • Politikayı oluşturmaktan üst yönetim, uygulamaların etkinliğinden tüm yönetim ekibi sorumludur.
 • Riskler belirlenip periyodik olarak değerlendirilecektir.
 • Çalışanlarını sosyal sorumluluk standartları kapsamında bilgilendirecektir.
 • Uyuşmazlıklar olması durumunda şikayetlerin yapılması için gizli, tarafsız, misilleme niteliği olmayan, çalışanların ve ilgili tarafların erişimine açık bir şikâyet çözüm yöntemi oluşturacaktır.
 • Çalışmakta olduğu tedarikçilerinin/alt yüklenicilerin özel iş ve işçi bulma bürolarının sosyal sorumluluk standartlarıyla uyumlu çalışmalarını sağlayacaktır.

Eşitlik

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kapsayıcı kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekteyiz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) platformunun prensip ve kurallarını kabul ediyor, takip ediyor ve altına imza atıyoruz.

 • Tüm çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşamlarında eşitlik konusunda farkındalığının arttırılması sürekli desteklenecektir.
 • İletişim dilimizde ayrımcılık ve cinsiyetçilikten kaçınarak, eşitlikçi bir dil kullanılacaktır.
 • Hiçbir şekilde şiddeti ve ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Tüm çalışanlarımıza, saygılı ve güvenli bir iş ortamı sağlanacaktır.
 • Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, “eşit işe eşit ücret” prensibi uygulanacaktır.
 • Atamalarda ve işe alım süreçlerinde eşit koşullar sürdürülecek, cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır.

Aile İçi Şiddetle Mücadele

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı BADV (Business Against Domestic Violance) Projesi’nin katılımcısı olarak, her tür aile içi şiddet eylemine karşı bir iş yeri ortamı sağlayacağız.

Tüm çalışanlar, aile içi şiddetle mücadele konusunda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda desteklenecektir.

 • Farkındalık:

Aile içi şiddetle mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirilecektir.

 • Destek:

Aile içi şiddete maruz kalan veya şiddet gösteren çalışanlarının gerekli psikolojik veya tıbbi desteği alabilmeleri için başvuru yapmaları için teşvik edilecektir.  Aile içi şiddete maruz kalan çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlık, güvenlik veya performans sorunları yaşayabileceği öngörüsüyle, olayları tüm boyutları göz önünde tutarak ele alacaktır.

 • Rıza ve Gizlilik:

Başvuruda ve sürecin ilerletilmesinde çalışanların rızalarını esas alınacaktır. Kişilerin özel yaşamlarına saygı duyulacak ve gizlilikle yürütülecektir.

Kimpur’un Satın Alma Departmanı, şirketin bütünlüğünü, sürdürülebilirliğini ve başarısını koruma konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Etik uygulamaları ve tedarik süreçlerimizde şeffaflığı sağlamak için aşağıdaki standartlar ve beklentiler, hem Satın Alma Departmanımız hem de değerli tedarikçilerimiz için belirlenmiştir.

Satın Alma Departmanı Etik Standartları:

1.Şeffaflık ve Adillik: Tüm satın alma kararları tam şeffaflık ve adillikle alınmalıdır. Her tedarikçi işimize rekabet etmek için eşit bir fırsata sahip olmalı ve herhangi bir belirli tedarikçiye ayrıcalık tanınmamalıdır.

2.Çıkar Çatışması: Satın alma personeli, çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir durumdan kaçınmalıdır. Bu, tedarikçilerle kişisel veya mali ilişkiye girmemeyi içerir, bu tür ilişkiler tarafsız karar verme yeteneğini tehlikeye atabilir.

3.Gizlilik: Tüm tedarikçi bilgileri, müzakereler ve fiyatlandırma detayları en üst düzeyde gizlilikle ele alınmalıdır. Gizli bilgileri tedarikçilerle veya yetkisiz kişilerle paylaşmak kesinlikle yasaktır.

4.Yolsuzluk ve Rüşvet Karşıtlığı: Satın alma personeli, herhangi bir yolsuzluk, rüşvet veya etik dışı uygulama biçimine girmemelidir. Satın alma kararlarını etkileyebilecek hediyeleri, iyilikleri veya teşvikleri kabul etmek kesinlikle yasaktır.

5.Uygunluk: Tüm tedarik etkinlikleri, ilgili yasalar, düzenlemeler ve sektör standartlarına uygun olmalıdır. Herhangi bir sapma hızla bildirilmeli ve ele alınmalıdır.

6.İnsan Hakları: İnsan hakları, tüm bireylerin içsel haysiyetini, eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayan temel prensiplerdir. Tedarik ve tedarikçi ilişkileri bağlamında insan haklarına uygunluk, etik standartları sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Kimpur olarak insan hakları farkındalığını vurguladığımız standartlar:

6.1. Adil İş Uygulamaları: Tedarikçiler, çalışanlarının adil ücretler, güvenli çalışma koşulları ve makul çalışma saatleri sağlamasını sağlamalıdır. Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve her türlü sömürü kesinlikle yasaklanmalıdır.

6.2. Ayrımcılık Yasağı: Tedarikçiler, ırk, cinsiyet, din, yaş, engellilik veya milliyet gibi faktörlere dayanarak çalışanlara, iş başvuru sahiplerine veya operasyonlarıyla ilişkili olan herhangi bir kişiye ayrımcılık yapmamalıdır.

6.3. Örgütlenme Özgürlüğü: İşçilerin sendikalara veya diğer işçi derneklerine katılma hakkı, misilleme korkusu olmadan olmalıdır.

6.4. Etik İşe Alım: Tedarikçiler, insan ticaretine veya diğer sömürü biçimlerine yol açabilecek uygulamalardan kaçınarak işe alım uygulamalarının şeffaf ve etik olmasını sağlamalıdır.

6.5. Sağlık ve Güvenlik: Tedarikçiler, işçileri tehlikeli koşullardan koruyan ve gerekli eğitimi sağlayan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalıdır.

7.Çevre Farkındalığı: Tedarik ve tedarikçi ilişkilerinde çevre farkındalığı, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve çevreye olan etkiyi azaltmak için temel öneme sahiptir. Kimpur olarak çevresel sorumluluğu vurguladığımız standartlar:

7.1. Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Tedarikçiler, çevresel olarak sorumlu ve sürdürülebilir kaynaklardan malzeme, ürün ve hizmet sağlama konusunda öncelik vermelidir.

7.2. Kaynak Verimliliği: Tedarikçilerden, işlemlerinde kaynak tüketimini, atık oluşumunu ve enerji kullanımını en aza indirmeleri istenmelidir.

7.3. Atık Azaltımı: Tedarikçiler, mümkün olduğunda atığı azaltma, malzemeleri yeniden kullanma ve geri dönüşüm yapma uygulamalarını benimsemelidir. Tehlikeli maddelerin uygun bir şekilde imhası kritik öneme sahiptir.

7.4. Karbon Ayak İzi Azaltma: Tedarikçiler, enerji verimli uygulamaları benimseyerek ve taşımacılık emisyonlarını dikkate alarak karbon ayak izlerini en aza indirmeye çalışmalıdır.

7.5. Düzenlemelere Uygunluk: Tedarikçiler, yerel, ulusal ve uluslararası çevre düzenlemelerine uymalı,

Insan hakları ve çevre farkındalığı prensiplerini tedarik standartlarınıza entegre ederek, Kimpur tedarik zinciri uygulamalarının etik düşüncelerle uyumu ile topluma ve çevreye olumlu katkı sağlamaktayız.

Kimpur Tedarikçilerden Beklentiler

1.Kalite ve Standartlar: Tedarikçiler, belirttiğimiz kalite standartlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunmalıdır. Sektörün en iyi uygulamalarına ve ilgili sertifikalara uymalıdırlar.

2.Etik Davranış: Tedarikçilerden, işlerini dürüstlük içinde yürütmeleri ve tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun davranmaları beklenir. Rüşvet, yolsuzluk veya adil olmayan iş uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü etik dışı davranış tolere edilmeyecektir.

3.Şeffaflık: Tedarikçiler, ürünlerinin, hizmetlerinin ve fiyatlandırmalarının doğru ve şeffaf bilgilerini sağlamalıdır. Tedarik zincirini etkileyebilecek çıkar çatışmaları veya potansiyel sorunlar derhal açıklanmalıdır.

4.Çevresel Sorumluluk: Tedarikçiler, çevre dostu uygulamalara uymak ve çevresel etkilerini en aza indirgemek suretiyle çevresel sürdürülebilirliğe olan taahhütlerini göstermelidir.

5.İşçi Standartları: Tedarikçiler, güvenli çalışma koşullarını, adil ücretleri ve işçi haklarına saygıyı sağlayarak adil işçi uygulamalarını korumalıdır.

6.Ayrımcılık Karşıtlığı: Tedarikçiler, ırk, cinsiyet, din veya milliyet gibi faktörlere dayanarak hiçbir birey veya grup aleyhine ayrımcılık yapmamalıdır.

7.Veri Güvenliği: Tedarikçiler, tedarik süreci sırasında paylaşılan hassas şirket bilgilerini veya verileri en yüksek güvenlik ve gizlilik düzeyinde yönetmelidirler

Şirketimizde, iklim değişikliğinin ticari ve operasyonel fırsatları ve riskleri olabileceğinin farkındayız. Bu farkındalığa yanıt olarak, ilgili riskleri ve fırsatları ele alan kapsamlı bir İklim Değişikliği Stratejisi ve Politikası geliştirdik.

Yaklaşımımız:

Risk ve Fırsatları Tanıma: İklim değişikliğinin iş modelimizi ciddi şekilde etkileyebileceğini anlıyoruz. Sıkı bir değerlendirme ile, değişen çevresel durumun yarattığı potansiyel ticari riskleri ve fırsatları belirledik.

İş Stratejimize Entegrasyon: İklim Değişikliği Stratejimiz, genel iş stratejimize entegre edilmiştir. Bu, yeni çıkan zorluklara proaktif bir şekilde yanıt vermemizi ve fırsatları değerlendirmemizi sağlar, böylece operasyonlarımızın uzun vadeli dayanıklılığını garanti altına alırız.

Emisyon Azaltma İnisiyatifleri: İklim değişikliği ile mücadele taahhüdümüzün bir parçası olarak yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir uygulamaları kullanarak, operasyonlarımızın çeşitli yönlerinde karbon ayak izimizi hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Ürün ve Hizmet İnovasyonu: İklim değişikliğini bir inovasyon kaynağı olarak görüyoruz. Piyasa talepleri ile uyumlu yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini araştırıyoruz ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Paydaş Katılımı: Müşteriler, üniversiteler ve STK’lar olmak üzere paydaşlarla etkin bir şekilde iletişim kuruyor, iklimle ilgili zorlukları paylaşarak iş birliğini teşvik ediyoruz.

Sürekli İzleme ve Raporlama: İklim Değişikliği Stratejimiz, sağlam bir izleme ve raporlama mekanizması içerir. Bu, ilerlememizi takip etmemizi, gelişen koşullara uyum sağlamamızı ve paydaşlarla şeffaf iletişim kurmamızı sağlar.

Küresel İnisiyatiflere Uygunluk: Çabalarımızı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar ve protokollerle uyumlu hale getiriyor, küresel iklim hedeflerine katkıda bulunan inisiyatiflere de katılmayı hedefliyoruz.

Bu İklim Değişikliği Stratejisini uygulayarak, iklim değişikliği tarafından sunulan zorluklar ve fırsatlarla başa çıkmayı taahhüt ediyoruz. Amacımız, işimiz, paydaşlarımız ve gezegen için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktır.