Skip links

Sürdürülebilirlik Politikamız

                                                              

Kimpur, sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimsel etkimizin bilinciyle hareket ediyor, paydaş ilişkilerimizde daima etik, şeffaf ve sorumluluk sahibi davranmayı teşvik eder. Tüm konularda olduğu gibi, sürdürülebilirlik alanındaki yönetim ve performansımızdan sorumlu en üst düzey yönetişim organımız yönetim kurulumuz olup, bu sorumluluğunu Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yerine getirir.

Kurum kültürümüz doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizi tâbi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve elimizde bulundurduğumuz sertifika ve standartlara uyumlu yürütmeyi,
 • Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularında risk ve fırsatların etkin bir şekilde değerlendirmeyi,
 • Kurumsal yönetimin; şeffaflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmeyi,
 • Evrensel insan hakları bildirgesi temel olmak üzere, insan ve çalışan haklarına, etik ilkelere uyumlu faaliyet göstermeyi; her türlü ayrımcılığı engellemeye yönelik tedbirler almayı,
 • Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkesine bağlı kalarak; tüm paydaş ilişkilerimizde, dil, din, ırk, uyruk, renk, vatandaşlık, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, inanç, mezhep, engellilik durumu, askerlik durumu, hamilelik, medeni hal ve benzeri durumlarda ayrım yapmamayı,
 • Taşeron işçiler dahil olmak üzere, tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmayı,
 • Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme hak ve özgürlüklerine saygı duymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm tedarik zincirimiz boyunca yukarıdaki maddelerde yer alan konulara uyulmasını sağlamayı ve önemsemeyi, paydaşlarımızın da söz konusu değerlere uymasını hedeflemeyi,
 • Adil, dürüst, tarafsız sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmayı,
 • Tüm unsurları ile sürdürülebilir kalkınmayı ve döngüsel ekonomiyi desteklemeyi,
 • En iyi uygulama örnekleriyle kurumsal gelişimi destekleyerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve tercih edilen bir iş yeri olmayı,
 • Yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlayarak sürdürebilirlik gelişimini desteklemeyi,
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına her yıl kaynak ayırmayı,
 • İnovasyon ve kurumsal girişimciliği şirket kültürü olarak benimsemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi ve politikamızı gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirilmeyi,
 • Çalışanlarımızın işe alım, performans değerlendirme, kariyer planlaması, terfi ve eğitim süreçlerinde adil bir şekilde davranmayı,
 • Bilgi yönetimini etkin bir şekilde ve yükümlülüklerimize uygun bir biçimde sağlamayı,
 • İklim değişikliğinin engellenmesine destek olmayı, bu doğrultuda adımlar atmayı hedefler oluşturmayı,
 • Çevre ve enerji performansımızı sürekli geliştirerek çevresel ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Çevre stratejilerimiz ve faaliyetlerimizde biyoçeşitlilik ve ekosistemi dikkate almayı,
 • Çevre dostu, güvenli ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretmeyi,
 • Başta enerji, su ve ham maddeler olmak üzere; tüm kaynakları verimli kullanmayı, yenilebilir enerji kullanmayı,
 • Döngüsel ekonomiyi destekleyerek sıfır atık oluşturmaya özen göstermeyi,
 • Zararlı kimyasalların kullanımı, atık su deşarjı konularında mevzuatlara uygun şekilde davranmayı,

taahhüt ederiz.